Vzdělávací program

 

                                               ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

                                "KUTÁLÍ SE CELÝ SVĚT, V POHYBU HO POZNÁM HNED!"                        

ŠVP vychází  z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a byl vytvořen kolektivem pedagogických pracovníků 1. mateřské školy. 

Je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které jsou učitelkami rozpracovávány v jednotlivých třídách /s ohledem na složení dětského kolektivu, podle potřeb a zájmů dětí /do třídních vzdělávacích programů, které jsou v souladu se ŠVP.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové učení, rozvíjíme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, denně se věnujeme prevenci vad ve výslovnosti dětí, rozvíjíme jejich komunikační dovednosti, jemnou i hrubou motoriku.

Posláním naší mateřské školy je:

předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí  a rozvíjet jejich samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost.

Cíle:

 • Podporovat duševní pohodu dětí i zaměstnanců.
 • Rozvíjet vzdělávání dětí prostřednictvím vlastních prožitků a praktických zkušeností.
 • Vést dětí ke zdravému životnímu stylu.
 • Zaměřit se na prevenci řečových vad.
 • Vést  děti k osvojování si bezpečného chování při různých situacích v denním životě.  
 • Cíleně vést děti k přípravě na bezproblémový vstup do základní školy.
 • Vytvářet  u dětí kladný vztah k přírodě.

Projekty využívané při práci ve třídách průběžně:

 • Bezpečná školka.
 • Hrou připravujeme na školu.
 • Zoubky jako perličky.
 • Celé Česko čte dětem.
 • Edukačně-stimulační program pro předškoláky.
 • Ekologické výchova.
 • Prevence řečových vad.
 • Modrá,žlutá,zelená,víme co to znamená - ekologie.

Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti i jejich rodiče spokojeni.

Obsah vzdělávání:

Integrované bloky vytvořené ve školním vzdělávacím programu se vzájemně propojují, promítají se do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů.   

 1. Biologická oblast / Dítě a jeho tělo/.
 2. Psychologická oblast / Dítě a jeho psychika/.
 3. Interpersonální oblast/ Dítě a ten druhý/.
 4. Sociálně-kulturní oblast / Dítě a společnost/.
 5. Environmentální oblast /Dítě a svět/.

 

Průběžné naplňování dílčích cílů v těchto pěti oblastech směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování pěti klíčových kompetencí pro předškolní vzdělávání:

 1. Kompetence k učení.
 2. Kompetence k řešení problémů.
 3. Kompetence komunikativní.
 4. Kompetence sociální a personální.
 5. Kompetence činnostní a občanské.

 

Dne 30. srpna naše mateřská škola reagovala na Výzvu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I" a požádala o podporu. S realizací projektu začínáme 3.října 2016.

     VÝZVA ZDE  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - 16.12.2016

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  - Šablony pro MŠ a ZŠ                                                            Projekt ukončen 31.8.2018.